Android: findViewById Fonksiyonu Yerine Alternatif Çözüm

Bilindiği üzere deklaratif yöntemle tasarlanan ekranlarda kullanılan GUI elemanlarının programatik nesnelere dönüştürülmesi amacıyla findViewByID() isimli fonksiyon (metot) kullanılmaktadır. Bu fonksiyon kullanılarak yapılan işlem, özellikle XCode ya da Visual Studio gibi güçlü RAD (Rapid Application Development) özelliklerine sahip araçları kullanan programcılar tarafından sıkça eleştirilmektedir. Her ne kadar bu işlemi kolaylaştırmaya yönelik sonradan birtakım üçüncü parti eklentiler (ButterKnife) gibi tasarlanmış ise de (yazar da dahil olmak üzere) bu araçlar geniş kitleler tarafından kabul görmemiştir.

Bu noktada daha özgün bir çözüm kullanmak isteyen okurlar için reflection ve annotation’lara dayalı olan yöntem tercih edilebilir.

Dikkat: Annotation konusuna yabancı ya da kendisini bu konuda yetersiz hisseden okurlar öncelikle ek bölümdeki annotation’ların anlatıldığı kısmı okumalıdırlar.   

Sözgelimi aşağıdaki gibi bir XML kodu ile deklaratif olarak tasarlanmış bir ekrandaki GUI elemanlarını ele almak gerekirse:

<LinearLayout android:id=”@+id/pnl” >

    <TextView android:id=“@+id/txt”

        android:text=“TeknolojiDergisi.net” … />

    <Button android:id=“@+id/btn”

        android:text=“TEST” … />

</LinearLayout>

Buradaki (pnl, btn, txt) id’li GUI elemanları için nesne yaratılmak istenildiğinde normalde aşağıdaki gibi bir kod satırı yazılmaktadır:

TextView txt = (TextView) findViewById(R.id.txt);

Oysa bu kod aşağıdaki şekle indirgenebilir:

@GUI(R.id.txt)

private TextView txt;

Burada kullanılmış olan @GUI annotation’ı aşağıdaki gibi tasarlanmıştır:

@Target(ElementType.FIELD)

@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)

public @interface GUI

{

    int value() default 1;

}

@Target ve @Retention ise yine birer annotation olup, sırasıyla @GUI annotation’ının sadece sınıfın field’ları yani veri elemanları üzerinde kullanılabileceğini diğeri ise çalışma zamanında ele alınacağını anlatmaktadır.  

@GUI isimli annotation’ının kullanıldığı bir veri elemanının yaşayan bir nesne haline getirilmesini ise GuiUtil isimli sınıfın FindElements() isimli statik fonksiyonu -reflection mekanizması- yoluyla yapmaktadır.   

public class GuiUtil

{

    public static void FindElements(Activity activity)

    {

        try

        {

            for (Field f : activity.getClass().getDeclaredFields())

            {

                GUI gui = f.getAnnotation(GUI.class);

                if (gui != null)

                {

                    f.setAccessible(true);

                    f.set(activity, activity.findViewById(gui.value()));

                }

            }

        }

        catch (Exception ex)

        {

            Log.e(“err”, ex.getMessage());

        }

    }

}

Görüldüğü gibi FindElements() fonksiyonu, parametresine aldığı Activity nesnesinin, üzerinde @GUI annotation’ının kullanılmış olduğu veri elemanlarını dinamik olarak elde etmekte ve bunları içsel olarak yine findViewById() fonksiyonunu kullanarak nesne haline getirmektedir. Bu noktada yöntemin kullanışlı ve efektif olup olmadığı okuyucunun takdirine bırakılmıştır. Son kertede bu mekanizmanın Activity içerisindeki kullanımına bir örnek aşağıda verilmiştir:

public class MainActivity extends AppCompatActivity

{

    @GUI(R.id.pnl)

    private LinearLayout pnl;

    @GUI(R.id.btn)

    private Button btn;

    @GUI(R.id.txt)

    private TextView txt;

    private void btn_Click()

    {

        btn.setOnClickListener(

                new View.OnClickListener() {

                    @Override

                    public void onClick(View view) {

                        pnl.setBackgroundColor(Color.BLUE);

                        txt.setText(“SiberNext.com”);

                    }

                }

        );

    }

    @Override

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)

    {

        super.onCreate(savedInstanceState);

        setContentView(R.layout.activity_main);

        GuiUtil.FindElements(this);

        btn_Click();

    }

}

Kotlin Nedir?

“Kotlin ile Dizayn Paternleri” isimli e-kitabım KOBO platformunda!

Google’ın 2017’deki son etkinliğinde resmen duyurusunu yaptığı KOTLIN, yazılım dünyasında deprem etkisi yaptı. Özellikle hali hazırda Java ile Android uygulaması geliştirenlerin çoğu bu haberi heyecan ve endişeyle karşıladı. Aykut Taşdelen yol sohbetlerinde Kotlin’in aslında çok da yeni bir gelişme olmadığını yaklaşık 1 yıldır gündeminde olduğunu ve Kotlin’e dair görüşlerini anlatıyor. Java mı daha iyi, Kotlin mi? Kotlin’e geçmeli miyim? Java’nın sonu mu geldi? gibi çeşitli sorulara bu video’da cevaplar bulacaksınız.

Android ConstraintLayout

Aşağıdaki yazı Android Programlama Eğitimi kitabımın 3. baskısından bir alıntı olup izinsiz kopyalanamaz.

ConstraintLayout, Google I/O 2016 etkinliğinde tanıtılan yeni özelliklerden belki de en dikkate değer olanı. Zira bu layout nesnesi ile görsel tasarım hem daha kolay geliyor, hem de ezeli rakip iOS’tan ironik bir alıntı yapılmış oluyor. ConstraintLayout, özellikle RelativeLayout ile yaşanan bazı sorunlara çare olabilmesi amacıyla düşünülmüş. Örneğin yüzdelik değerlerin verilebilmesi ve iç içe (nested) layout kullanımı nedeniyle oluşan karmaşıklığın azaltılması gibi. Unbundled bir kütüphane olması nedeniyle de API-9‘a kadar geriye uyumlu yani çok eski versiyonlarda bile kullanılabilecek özellik.

Dikkat: Bu özelliğin kullanımı Android Studio 2.2 gerektirmektedir. Bu başlık, kitabın 3. baskısının yazıldığı günlerde Android Studio 2.2 preview2 versiyonu ile hazırlanmıştır. Dolayısıyla gerçek sürümde olası bir takım değişiklikler gündeme gelebilir. Bu gerekçeyle konuya başlangıç seviyesinde değinilmiştir.

Bu layout üzerine paletten herhangi bir UI elemanı (örneğin buton) sürüklenip bırakıldığında henüz hiç bir constraint’e (kısıtlamaya) sahip olmayacaktır. Constraint oluşturmak için “buton seçili durumdayken” etrafındaki küçük yuvarlaklardan herhangi bir yöne sürükle-bırak işlemi yapılırsa örneğin (activity’nin üst kenarına) bir constraint otomatik olarak oluşur.

android-contraint1

Aşağıdaki kod bu yöntemle oluşturulmuş butona ait üç farklı constraint’i göstermektedir. Activity’nin üst, alt ve sol kenarına göre butona constraint’ler eklenmiştir. CheckBox’ın ise üst kenarı activity’e göre alt kenarı ise butona göre konumlandırılmıştır.

 

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout       xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android&#8221;
xmlns:app=”http://schemas.android.com/apk/res-auto&#8221;
xmlns:tools=”http://schemas.android.com/tools&#8221;
android:id=”@+id/act”
android:layout_width=”match_parent”
android:layout_height=”match_parent”
tools:context=”org.android.dernegi.MainActivity”>

<Button       android:id=”@+id/btn”
android:text=”Deneme”
android:layout_width=”100dp”
android:layout_height=”80dp”
android:backgroundTint=”#ec0404″
android:layout_marginStart=”96dp”
android:layout_marginTop=”120dp”
android:layout_marginBottom=”16dp”
app:layout_constraintVertical_bias=”0.66″        app:layout_constraintLeft_toLeftOf=”@+id/ç”
app:layout_constraintTop_toTopOf=”@+id/act ”       app:layout_constraintBottom_toBottomOf=”@+id/act ”   />    <CheckBox
android:text=”CheckBox”
android:layout_width=”136dp”
android:layout_height=”46dp”       android:layout_marginTop=”16dp”
android:layout_marginBottom=”8dp”      tools:layout_editor_absoluteX=”208dp”
android:id=”@+id/chk”
app:layout_constraintTop_toTopOf=”@+id/act”
app:layout_constraintBottom_toTopOf=”@+id/btn”
/>
</android.support.constraint.ConstraintLayout>

android-contarint-2

Araç çubuğuna at detaylara değinmek gerekirse U mıknatıs işaretli düğme; autoconnect özelliğine aktif/pasif hale getirmekte. X işaretli düğme; oluşturulmuş constraint’leri silmekte, ampul işaretli düğme ise seçili elemanın editördeki konumuna göre constraint’leri otomatik olarak eklemektedir.

Drawable Resource Dosya Sistemine Nasıl Kaydedilir ?

İpucu:Proje resource'larından bir görsel dosyası, dosya sistemine nasıl kaydedilir ?  

File dir = this.getDir("BAU", Context.MODE_PRIVATE);
File dosya = new File(dir, "Deneme.png");

FileOutputStream fos = new FileOutputStream(dosya);

Resources res = this.getResources();
Bitmap bmp = BitmapFactory.decodeResource(res, R.drawable.ajanda);

ByteArrayOutputStream strm = new ByteArrayOutputStream();

bmp.compress(Bitmap.CompressFormat.PNG, 100, strm);
byte picture[] = strm.toByteArray();

fos.write(picture);
fos.close();

Android Library Module Oluşturmak ve Kullanmak

Kaynakça: “Android Programlama Eğitimi” Kitabı Aykut Taşdelen Pusula Yayıncılık

Geliştiriciler birden fazla projede kullanabilecekleri çeşitli kodlar yazma ve kodları paketleme ihtiyacı duymaktadırlar. Sözgelimi .NET ortamında uygulama geliştiren bir kişi bu amaca hizmeten “.dll” dosyaları oluşturur ve bu dosyaları farklı projelere referanse ederek kullanır. Benzer şekilde Java uygulaması yazan geliştiriciler de “.jar” uzantılı dosyalar oluştururlar.

Android ortamında ise aynı amaç için “.aar” dosyaları söz konusudur. Aslında bu dosyalar bir tür sıkıştırılmış dosyalardır ve uzantıları “.zip” şeklinde değiştirilecek olursa içeriği gözlemlenebilir.

Module0

aar” dosyalarının içeriği sadece kaynak kodlardan ibaret değildir. Söz konusu kütüphanenin kendisinin kullandığı başka kütüphaneler, resource’lar, manifest, asset’ler gibi farklı unsurlar da olabilmektedir.

Module Oluşturma ve Kullanma

Bir Android projesine yeni bir module eklemek için “File > New > New Module” menü seçenekleri kullanılmalıdır.

Module1

İlk ekrandan “Android Library” seçeneği seçildiğinde isimlerin ve SDK versiyonunun belirlenmesine yönelik ikinci bir ekran daha açılacaktır. Bu ekrandaki bilgiler geliştiricinin amaçlarına göre doldurulmalıdır.

Module2

Bu şekilde oluşturulacak olan yeni modülün (örnekteki samplelib) içeriği Android görünümünde izlenebilir ve yeni dosyalar eklenilebilir. Sözgelimi örnekte Gui isimli bir sınıf dosyası eklenmiş ve aşağıda görüldüğü gibi kodlanmıştır.

package android.dernegi.org.samplelib;

import android.content.Context;
import android.widget.Toast;

public class Gui 
{
  private Context context;
  
  public Gui(Context context) 
  {
    this.context = context;
  }
  
  public void ToastShow(String message)
  {
    Toast.makeText(context, message, Toast.LENGTH_LONG).show();
  }
}

Module3

 

Yukarıda anlatıldığı şekilde oluşturulan bir modün hedef projede kullanılabilmesi için söz konusu projeye referanse edilmesi gerekir. Bu işlem Android terminolojisinde dependency (bağımlılık) eklemek şeklinde anılmaktadır. Bu noktada “Open Module Settings” seçeneği ile “Project Structure” penceresi açılmalı ve “+” sembolü kullanılarak bir module tipi dependency eklenmelidir. Örnekte bu yöntemle hedef projeye “samplelib” isimli module eklenmiştir.

Module4

Bu aşamadan itibaren artık Gui isimli sınıf hedef projede kullanılabilir. Örneğin;

package android.dernegi.org.consumerapp;

import android.dernegi.org.samplelib.Gui;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;

public class MainActivity extends AppCompatActivity 
{
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) 
  {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    Gui gui = new Gui(this);
    gui.ToastShow("Android Programcıları Derneği");
  }
}

Module’ün Farklı Bir Projede Kullanılması

Genellikle yapılmak istenilen şey; bir modülün oluşturulduğu projeden farklı bir projede kullanılmasıdır. Oysa yukarıdaki örnekte önce ConsumerApp isimli bir proje açılmış daha sonra bir modüle eklenmiş (SampleLib) ve son kertede de ConsumerApp projesine referanse edilerek kullanılmıştı. Bu başlıkta ise aynı modülün tümüyle farklı bir projede nasıl kullanılabileceği konu edilmektedir.

Sözgelimi OtherApp isimli farklı bir Android projesi başlatılmış olsun. Öncelikle eğer yoksa libs isimli bir dizin açılmalı ve içerisine SampleLib’e ait “aar” dosyası kopyalanmalıdır.

İpucu : SampleLib’e ait “aar” dosyasının path’i; “…/ConsumerApp/samplelib/build/outputs/aar/samplelib-release.aar”

Module5

Kopyalama sonrasında tercihen rename işlemi yapılabilir. (Örnekte samplelib.aar şeklinde isim kısaltılmıştır.) Daha sonra build.gradle dosyasında “libs” dizini bir “file system repository” olarak bildirilmelidir.

repositories {
  flatDir {
    dirs 'libs'
  }
}

Bu işlemin yapıldıktan sonra aşağıdaki gibi “aar” dosyası bir dependency olarak eklenebilir (referanse edilebilir).

dependencies {
  compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
  compile 'com.android.support:appcompat-v7:23.1.1'
  compile(name:'samplelib', ext:'aar')
}

Gradle senkronizasyonu gerçekleştirildikten sonra artık SampleLib::Gui sınıfı kullanılabilir. Örneğin:

package android.dernegi.org.otherapp;

import android.dernegi.org.samplelib.Gui;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;

public class MainActivity extends AppCompatActivity 
{
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) 
  {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    Gui gui = new Gui(this);
    gui.ToastShow("Android Programlama Eğitimi/Pusula Yayıncılık");
  }
}
 

Android Binary Download Kod Örneği

Aşağıda verilmiş olan kodlar Aykut Taşdelen’in C ve Sistem Programcıları Derneğinde verdiği Android kurslarındaki örneklerden birisidir. Örnekte hedeflenen olgu; URL’si bilinen bir görsel dosyasının download edilerek bir ImageView ile görüntülenmesidir. Bunun için ImageDownloader isimli bir sınıf yazılmış ve bu sınıfa ait Download isimli fonksiyon Activity’de çağırılarak indirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Burada okuyucunun dikkat etmesi gereken detay; özellikle Activity içerinde yazılan kodların sadeliğidir.

ImageDownloader sınıfı kaynak kodu-1

ImageDownloader sınıfı kaynak kodu-2

MainActivity sınıfı test kodu

MainActivity sınıfı test kodu