Python ile Singleton Patern’i

Pratikte herhangi bir sınıf türünde birçok kez nesne örneği (object instance) yaratmak istenebilir. Bu işlem normal yollarla yapıldığında yaratılan her bir nesne örneği için bellekte farklı bir yer tahsis edilecek ve nesnenin veri elemanlarında taşıyacağı değerler yani durum bilgisi bu alanlara yerleştirilecektir. Ancak bazı durumlarda ve bazı nesneler için kaç kez nesne örneği yaratılmak istenilirse istenilsin ilk seferinde yapılan yaratma işleminden sonra -yaratma işlemi tekrar edilse bile- yeni bir nesne daha yaratılmaksızın hep bu ilk nesne örneğinin kullanılmasına ihtiyaç duyulabilir. Başka bir deyişle söz konusu sınıf nesnesinin sadece bir kereliğine yaratılıp, daha sonra sürekli olarak kendisinin kullanılması isteniyor olabilir. İşte bu ihtiyacı karşılayan tasarım çözümünün ismi; Singleton patern’idir.

Singleton Patern’inin Uygulanmasıyla İlgili Esaslar

  1. Bu paternin uygulandığı sınıflarda, kendi türünde private ve static bir nesne olmalıdır. Statik olmasının sebebi; taşıyacağı adresin nesneden bağımsız ve sabit şekilde kullanılması ihtiyacıdır. (Örnekteki ismi; m_smp’dir)
  2. Söz konusu sınıfın türündeki nesnenin yaratılışı sadece bir kez yapılmak istendiği için sınıfın init fonksiyonu (initializer’ı) private tanımlanarak kullanıcı taraftan gizlenmelidir. Böylece sınıfı kullanacak olan programcı init() fonksiyonunu doğrudan çağıramaz hale gelir.
  3. init() fonksiyonunun bir anlamda yerini alacak olan, bir class üye fonksiyon (singleton nesne yaratıcı fonksiyon) olmalıdır. Bu fonksiyon 1. maddede anlatılmış olan statik nesnenin taşıyacağı adresi geriye döndürecek şekilde yazılmalıdır. Ancak kuşkusuz bu değer geriye döndürülmeden önce nesne için tahsisat yapılmış olmalıdır ki tahsisatın başlangıç adresi bu nesneye atansın ve geriye döndürülebilsin. Bu işlemler söz konusu fonksiyon içerisinde gerçekleştirilir. (Örnekteki ismi; CreateObject()’tir.)

class Sample:

    m_Smp = None

    class __Sample:

        def __init__(self):

            self.val = None

            print(“Sample nesnesi yaratıldı”)

    #CreateObject

    def __new__(cls):

        if not Sample.m_Smp:

            Sample.m_Smp = Sample.__Sample()

        return Sample.m_Smp

    #GetData

    def __getattr__(self, name):

        return getattr(self.m_Smp, name)

    #SetData

    def __setattr__(self, name):

        return setattr(self.m_Smp, name)

obj1 = Sample()

obj2 = Sample()

obj3 = Sample()

obj1.val = 7877

print(“obj1-Data: ” + str(obj1.val))

print(“obj2-Data: ” + str(obj2.val))

print(“obj3-Data: ” + str(obj3.val))

print(“———–“)

obj2.val = 1999

print(“obj1-Data: ” + str(obj1.val))

print(“obj2-Data: ” + str(obj2.val))

print(“obj3-Data: ” + str(obj3.val))

Bu durum şöyle yorumlanabilir; 7877 değeri obj1 ile set edildikten sonra, diğer nesneler de aynı veriyi referanse ettiklerinden dolayı, veri alındığında hep aynı değerlere ulaşılmaktadır. Keza obj2 ile 1999 değeri set edilip, veri tekrar alındığında bu kez üç sefer de 1999 değerine ulaşılmaktadır.

Swift Delegation Pattern

Aşağıdaki yazı yakında çıkacak olan kitabımdan bir alıntıdır izinsiz kopyalanıp, kullanılamaz.

Bu patern bir nesnenin yerine getirmesi gereken bir görevi kendisi yapmak yerine başka bir nesneye -delege ederek- görevi delege ettiği nesneye yaptırmasını tematize eder. Başka bir deyişle, nesne söz konusu görevi farklı bir nesnenin yardımıyla gerçekleştirir.

Bu patern’in implementasyonunda anahtar nokta delege eden ve edilenin aynı protokolü (interface’i) desteklemesidir. Ayrıca delege eden bu protokol türünde bir nesne referansı (property) içermelidir. Bu sayede o property’e atanacak olan nesneye görev delege edilmiş olur.

swift delegation patern uml diagram

swift delegation patern uml diagram

Şekil 6.1’deki UML diyagramında görülen C sınıfı, Task() isimli fonksiyonla sembolize edilen görevi A veya B’den yardım alarak (A veya B türündeki bir nesneye delege ederek) gerçekleştirecektir. Bu karar, ToDelegation() isimli fonksiyona gönderilen parametrenin polimorfik şekildeki kullanımına dayandırılmıştır. Yani ToDelegation() isimli fonksiyona A veya B türünde bir nesne parametre olarak geçilmekte ve görev o nesneye delege edilmektedir.

protocol Delegation

{

func Task()

}

class A : Delegation

{

func Task()

{

print(“Görevi A nesnesi gerçekleştirdi”)

}

}

class B : Delegation

{

func Task()

{

print(“Görevi B nesnesi gerçekleştirdi”)

}

}

class C : Delegation

{

var delegate:Delegation?

func ToDelegation(delegate:Delegation)

{

self.delegate = delegate

}

func Task()

{

self.delegate!.Task()

}

}

////// TEST ///////

var c = C()

// A’ya delege et

c.ToDelegation(A())

c.Task()

// B’ye delege et

c.ToDelegation(B())

c.Task()

Çıktı:

Görevi A nesnesi gerçekleştirdi

Görevi B nesnesi gerçekleştirdi

Dizayn Patern Nedir ? What is design pattern ?

Son günlerde bu sorunun arama motorlarında sıkça aratıldığını görüyorum. Bu konu hakkında geniş bilgi için C++, Java ve C# ile UML ve Dizayn Paternleri isimli kitabımdan faydalanabilirsiniz. Aşağıdaki yazı söz konusu kitaptan kısa bir alıntı olup izinsiz ve referans vermeden kullanılamaz.

c++ java ve c# ile uml ve dizayn paternleri kitap

c++ java ve c# ile uml ve dizayn paternleri kitap

Okumaya devam et